Κωνσταντίνος Κακαβούλης

Υποστήριξη της κατηγορίας: Μια τύποις μετεξέλιξη της πολιτικής αγωγής

(Σκέψεις με αφορμή διατηρούμενες προϋποθέσεις ενεργητικής νομιμοποίησης)

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια de lege ferenda προσέγγιση των αλλαγών που επήλθαν με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στις προϋποθέσεις συμμετοχής του θύματος ως διαδίκου στην ποινική δίκη, ενόψει της κατάργησης του θεσμού της πολιτικής αγωγής και της αντικατάστασής του από τον μέχρι σήμερα κατ’ εξαίρεσιν εφαρμοζόμενο θεσμό της υποστήριξης της κατηγορίας. Στην μελέτη καταδεικνύεται ότι η καθολική πλέον εφαρμογή της υποστήριξης της κατηγορίας είναι μεν απαλλαγμένη από τυπικά προσκόμματα αστικής φύσεως τα οποία στο παρελθόν στερούσαν την δυνατότητα στο θύμα να αποκτήσει την ιδιότητα του διαδίκου, πλην όμως η διατήρηση αμιγώς αστικών προϋποθέσεων για την κατάφαση της ενεργητικής νομιμοποίησης του υποστηρικτή της κατηγορίας φαίνεται να δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, εξαρτώντας την πορεία και το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης από οικονομικές αξιώσεις που θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς την πολιτική δικαιοσύνη.

Δείτε περισσότερα εδώ.