Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Υπερκρατικός προσδιορισμός της ποινικής καταστολής: Ιδεολογικοί άξονες ανάπτυξης του ενωσιακού ποινικού δικαίου

Με την παρούσα εισήγηση αναδεικνύονται οι κεντρικοί ιδεολογικοί άξονες της αναπτυσσόμενης σήμερα στην ΕΕ ποινικής καταστολής, όπως αυτοί εκφράζονται: α) στις ιδρυτικές της συνθήκες, β) στην προώθησή τους στο παραγόμενο από την Ένωση ποινικό δίκαιο, αλλά και γ) στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, που είναι αρμόδιο για την ερμηνεία του ενωσιακού ποινικού δικαίου κατά την εφαρμογή του. Ως κομβικοί άξονες επιλέγονται για το σκοπό αυτό η έρευνα της αντιμετώπισης των προσβολών των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της τρομοκρατίας. Το εγχείρημα επιβεβαιώνει την υπερίσχυση αφενός μιας ιδεολογίας επιθετικής ποινικής αυτοπροστασίας της Ένωσης, που προωθεί μια οικονομίστικη πολιτική χωρίς δικαιοκρατικά όρια, και αφετέρου μια ιδεολογία της ασφάλειας που γίνεται μοχλός προώθησης ενός σύγχρονου προ-προληπτικού ποινικού δικαίου τιμώρησης του φρονήματος και της μαζικής παρακολούθησης του συνόλου των πολιτών. Αναχαιτιστική λειτουργία του ΔΕΕ σε αυτήν την εξέλιξη, αν και όχι δεδομένη, είναι πάντως κάποτε ανιχνεύσιμη. Ο έλεγχος των τιμωρητικών ιδεολογικών αποκλίσεων του ενωσιακού ποινικού δικαίου χρειάζεται ωστόσο τη στήριξη όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και των δικαστικών λειτουργών τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.