ΤρΠλημΑθ 2371/2019

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Αντίθεση του άρ. 465 του νέου ΠΚ σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.

Το άρ. 99 παρ. 1 εδ. α΄ του νέου ΠΚ για την αναστολή εκτελέσεως της ποινής είναι ευμενέστερο σε σχέση με το άρ. 99 παρ. 1 εδ. α΄ του προηγούμενου ΠΚ. Το άρ. 465 του νέου ΠΚ είναι ειδικό σε σχέση με το άρθρο 2 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, αντίκειται ωστόσο σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος που καθιερώνουν την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου· συνεπώς, μετά την ισχύ του νέου ΠΚ εφαρμοστέο τυγχάνει σε κάθε περίπτωση το άρ. 99 παρ. 1 εδ. α΄ αυτού, σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1. Αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, παρά το γεγονός ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής του άρ. 99 παρ. 1 εδ. α΄ του προηγούμενου ΠΚ, διότι τυγχάνει εφαρμοστέα αναδρομικώς ως ευμενέστερη η διάταξη του άρ. 99 παρ. 1 εδ. α΄ του νέου ΠΚ, οι προϋποθέσεις της οποίας συντρέχουν στο πρόσωπο αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ.