ΤρΕφΛαρ 1005/2017

Χρέη προς το Δημόσιο. Πτώχευση.

Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννομη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι η κήρυξή της έλαβε χώρα πριν από την βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσμο αυτού, δεδομένου ότι ο πτωχεύσας, μετά την κήρυξη της παύσης πληρωμών, στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως της πτωχευτικής περιουσίας και ευθύνεται ποινικώς για την καταβολή προς τους πιστωτές. Κηρύσσεται αθώα η διευθύνουσα σύμβουλος Α.Ε. για την μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, καθόσον κατά τον χρόνο βεβαίωσης των χρεών η εταιρεία είχε κηρυχθεί σε πτώχευση, με αποτέλεσμα αυτή, στερούμενη της διαχείρισης και διοίκησης της εταιρικής περιουσίας, να πράττει άνευ δόλου.

Δείτε περισσότερα εδώ.