Τόνια Τζαννετάκη

Το Σωφρονιστικό Σύστημα και το νέο Σύστημα Ποινών του ΠΚ: η προσπάθεια για την επίτευξη μιας υγιούς σχέσης

Η μελέτη εστιάζει στην παθολογία της σχέσης του Σωφρονιστικού Συστήματος (ΣΣ) με το προϊσχύσαν Σύστημα Ποινών (ΣΠ) και εξετάζει το κατά πόσον οι αλλαγές που επιφέρει στο ΣΠ ο νέος Π.Κ. μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μεταξύ των δύο συστημάτων σχέσης. Η προβληματική σχέση που διαπιστώνεται μεταξύ των δύο συστημάτων έγκειται στην επιβάρυνση του καθενός από αυτά με τις αρνητικές, ευθείες και παράπλευρες συνέπειες που επιφέρει η λειτουργία του άλλου. Στη μελέτη αναλύονται περαιτέρω τα παθολογικά χαρακτηριστικά καθενός από τα δύο συστήματα και αναζητούνται τα εγγύτερα αίτια των εν λόγω χαρακτηριστικών στις κατά την τελευταία τριακονταετία επιλογές των αρμόδιων γι’ αυτά φορέων. Μεγάλο τμήμα της μελέτης αφιερώνεται στην ανάλυση και αξιολόγηση βασικών ρυθμίσεων του νέου ΣΠ στη βάση μιας σειράς ουσιαστικών προαπαιτούμενων που αυτή θέτει.

Δείτε περισσότερα εδώ.