ΣυμβΠλημΑθ 4330/2018

Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Κρίσιμη η αγοραία αξία του αντικειμένου.

Παραπέμπεται για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από κακουργηματική υπεξαίρεση) ο κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού συμφώνησε, ως νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, με την εγκαλούσα εταιρεία την μίσθωση και εν συνεχεία την αγορά δεκατεσσάρων οχημάτων έναντι συνολικού τιμήματος 106.300 ευρώ, δεν κατέβαλε το ως άνω ποσό στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, όταν δε η εγκαλούσα ζήτησε την επιστροφή εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερών των δώδεκα εκ των δεκατεσσάρων οχημάτων (καθόσον τα δύο εξ αυτών είχαν υποστεί φθορά), ο κατηγορούμενος δεν απέδωσε τα αυτοκίνητα αλλά τα παρακράτησε χωρίς δικαίωμα, ενσωματώνοντάς τα κατά την υλική τους υπόσταση στην περιουσία του με ταυτόχρονο οριστικό αποκλεισμό του κυρίου (της εγκαλούσας εταιρείας), εξωτερικεύοντας έτσι εμπράκτως την πρόθεσή του να τα ιδιοποιηθεί. Η αξία του αντικειμένου της υπεξαίρεσης πρέπει να υπολογισθεί επί τη βάσει της συμφωνηθείσας τιμής πωλήσεως των αυτοκινήτων (αγοραία αξία) και όχι επί τη βάσει της αρχικής αξίας αυτών. Το ποσό της εγγύησης των 10.151 ευρώ, το οποίο ισχυρίζεται ότι κατέβαλε ο κατηγορούμενος με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, δεν πρέπει να συμψηφισθεί στο υπεξαιρεθέν ποσό του τιμήματος εξαγοράς, αφού οι εκατέρωθεν απαιτήσεις δεν είναι ομοειδείς, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρ. 440 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.