ΣυμβΠλημΑθ 3721/2017

Εν μέρει αντίθετη εισαγγελική πρόταση Γ. Καλούδη – Παρατηρήσεις Α. Τσαγκαλίδη

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων (άρ. 7Α, 46, 48 Ν. 3691/2008)

Η επιβολή της κατ' άρ. 48 του Ν. 3691/2008 δέσμευσης από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων έχει διφυή χαρακτήρα, πρόκειται δηλαδή τόσο για ιδιότυπο μέτρο συλλογής αποδείξεων όσο και για μέτρο δικονομικού καταναγκασμού εις βάρος του καθ’ ου. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος, καίτοι ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ενεργεί εν προκειμένω ως Διοικητική Αρχή, έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί της συνδρομής βασίμων ή μη υπονοιών για την τέλεση του εξεταζόμενου αδικήματος και να επιβάλει δέσμευση σε πρώιμο στάδιο, ήτοι πριν από την διαβίβαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα, δικαιολογείται από την ανάγκη διαφύλαξης αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και παρεμπόδισης πιθανής συνέχισης της εγκληματικής δραστηριότητας. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι επίμαχοι φόροι έχουν αποκτηθεί παρανόμως με παραπλάνηση της φορολογικής αρχής) δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν βασικό αδίκημα νομιμοποίησης, καθόσον ελλείπει η εγκληματική προέλευση της ελεγχόμενης περιουσίας· και τούτο διότι η αύξηση της περιουσίας του δράστη έχει συντελεσθεί με την είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο νόμιμης συναλλαγής, η δε μη απόδοση στο Δημόσιο του αναλογούντος φόρου, αν και προσπορίζει στον δράστη περιουσιακό όφελος, συνιστάμενο στην εξοικονόμηση μιας κατά τον νόμο υποχρεωτικής δαπάνης, δεν αποτελεί εν τούτοις περιουσία προερχομένη ευθέως από την πράξη της φοροδιαφυγής. Διατάσσεται η άρση της απαγόρευσης εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων εις βάρος δύο πρώην διευθυνόντων συμβούλων ανώνυμης εταιρείας για οφειλές της τελευταίας προς το Δημόσιο, καθόσον, μεταξύ άλλων, α) δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, αφού το Δημόσιο έχει δεσμεύσει τα περισσότερα από αυτά με εγγραφή υποθηκών και αναγκαστικών κατασχέσεων, η δε επιπρόσθετη δέσμευση με την προσβαλλόμενη διάταξη αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, και β) δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα δεσμευθέντα ακίνητα αποκτήθηκαν με πράξεις νομιμοποίησης, αφού είτε αποκτήθηκαν σε πολύ προγενέστερο χρόνο από τον επίδικο χρόνο της νομιμοποίησης είτε μέσω πλειστηριασμών με συμψηφισμό απαιτήσεων της επισπεύδουσας εταιρείας εις βάρος των οφειλετών της.

Δείτε περισσότερα εδώ.