ΣυμβΠλημΑθ 3248/2018

Σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα εγκλήσεως λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της επί υφαιρέσεως

Ο εντολοδόχος δεν καθίσταται κύριος των προς εκτέλεση της εντολής δοθέντων σε αυτόν και άρα διαπράττει υπεξαίρεση όταν αρνείται να τα αποδώσει στον εντολέα. Απαιτείται έγκληση σε κάθε περίπτωση υφαίρεσης, ακόμη και όταν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας ή όταν πρόκειται για κακουργηματική υπεξαίρεση. Η μη υποβολή εγκλήσεως εντός της προκαθορισμένης από το άρ. 117 παρ. 1 ΠΚ τρίμηνης προθεσμίας λογίζεται ως σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης, οπότε η τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη παύει οριστικώς, σύμφωνα με το άρ. 310 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΚΠΔ. Διατάσσεται η οριστική παύση της ασκηθείσας ποινικής διώξεως εις βάρος της κατηγορουμένης για υπεξαίρεση, έχουσα χαρακτήρα υφαιρέσεως, καθόσον τελέσθηκε από αδελφή εις βάρος της αδελφής και του συζύγου της τελευταίας, διότι για την άσκηση της ποινικής δίωξης ήταν απαραίτητη η εμπρόθεσμη υποβολή εγκλήσεως εκ μέρους των παθόντων, πλην όμως οι τελευταίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει γνώση της τελεσθείσας εις βάρος τους υπεξαιρέσεως ήδη από τις 11.4.2013, οπότε άσκησαν σχετική αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, υπέβαλαν έγκληση εις βάρος της κατηγορουμένης στις 14.1.2015, ήτοι πέραν του προβλεπόμενου από το άρ. 117 παρ. 1 ΠΚ τριμήνου, γεγονός που κατέστησε την εν λόγω έγκληση ισοδύναμη με σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα εγκλήσεως, ενώ δεν επικαλέσθηκαν λόγους ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή της, ώστε να τίθεται ζήτημα αναστολής της τρίμηνης προθεσμίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.