ΣυμβΠλημΑθ 318/2021

Απόλυτη ακυρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης λόγω παραβίασης του δικαιώματος ενημέρωσης του υπόπτου

Ποια πρόσωπα φέρουν την ιδιότητα του “υπόπτου” κατ’ άρ. 244 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠΔ. Ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόμενο του δικαιώματος ενημέρωσης του υπόπτου σύμφωνα με το άρ. 244 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ· υπερνομοθετική θεμελίωση και συμβατότητα της ως άνω διάταξης με το άρ. 6 και τις αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ. Όταν στην κλήση για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων δεν περιλαμβάνεται η ακριβής περιγραφή της πράξης ή δεν εξειδικεύεται το θέμα επί του οποίου καλείται ο ύποπτος να παράσχει εξηγήσεις, στοιχειοθετείται παραβίαση του ως άνω δικαιώματος και προκαλείται απόλυτη ακυρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης κατ’ άρ. 171 αριθμ. 1 περ. δ΄ ΚΠΔ. Ποιες δικονομικές πράξεις θεωρούνται “εξαρτώμενες” από την αρχική άκυρη πράξη. Έννοια, διαπίστωση και δικαστικός έλεγχος της εξάρτησης των πράξεων. Για ποιον λόγο δεν ασκεί έννομη επιρροή στην επελθούσα ακυρότητα το γεγονός ότι οι αιτούντες δεν αρνήθηκαν να παράσχουν εξηγήσεις, ζητώντας διευκρινίσεις επί των θεμάτων της εις βάρος τους εγκλήσεως, αλλά ανέπτυξαν πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους. Στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου δεν ισχύει ο θεσμός της δικονομικής βλάβης. Γίνεται δεκτή η αίτηση των υπόπτων και κηρύσσεται η ακυρότητα της προδικασίας λόγω παραβίασης του δικαιώματος ενημέρωσής τους, αφού από την ανάγνωση των αποδεικτικών επιδόσεως της κλήσης για προκαταρκτική εξέταση των αιτούντων και της εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτει ότι σε αυτά δεν γίνεται αναφορά των επίμαχων νομικών διατάξεων ούτε εξειδικεύονται τα θέματα επί των οποίων οι ύποπτοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Κηρύσσεται η ακυρότητα της ασκηθείσας ποινικής δίωξης ως εξαρτημένης δικονομικής πράξεως. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.