ΣυμβΕφΘρ 342/2020

Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας λόγω αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα στο πρόσωπο των αιτούντων μετά την αμετάκλητη καταδίκη τους για παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια

Έννοια των κατ’ άρ. 525 παρ. 1 περ. 2 ΚΠΔ “νέων γεγονότων ή αποδείξεων”. Νέο γεγονός αποτελεί και η μετά την καταδίκη αποκάλυψη προσωπικού λόγου απαλλαγής του καταδικασθέντος από την ποινή, ο οποίος στηρίζεται σε ρητή διάταξη νόμου. Τέτοιον λόγο συνιστά η αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα σε πρόσωπα που σύμφωνα με το άρ. 31 παρ. 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 (Ν.Δ. 3989/1959): α) εμπίπτουν στην έννοια του “πρόσφυγα” κατά τα άρ. 1Α παρ. 2 της ως άνω Σύμβασης και 2 εδ. ε΄ του π.δ. 141/2013 ή β) έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας (ασύλου) κατ’ άρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ π.δ. 141/2013, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές να μην είναι τελικώς αξιόποινα για το έγκλημα της παράνομης εισόδου στην Χώρα (άρ. 83 παρ. 1 του Ν. 3386/2005). Οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Εφετών, με τις οποίες γνωμοδοτείται η μη έκδοση των ως άνω καταδικασθέντων προσώπων στην χώρα προέλευσής τους λόγω κινδύνου να υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και να στερηθούν του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη, αποτελούν “νέες αποδείξεις” κατά την έννοια του άρ. 525 παρ. 1 περ. 2 ΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς του πρόσφυγα στο πρόσωπο των αιτούντων την επανάληψη της διαδικασίας. Γίνεται δεκτή η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας και ακυρώνεται η απόφαση με την οποία καταδικάσθηκαν αμετακλήτως οι αιτούντες, Τούρκοι στρατιωτικοί, για το έγκλημα της παράνομης εισόδου στην Χώρα, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχει η ιδιότητα του πρόσφυγα κατ’ άρ. 31 παρ. 1 της Σύμβασης της Γενεύης. Κηρύσσονται αθώα τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον κρίνεται μη αναγκαία η παραπομπή της υπόθεσης και η εκ νέου συζήτησή της από ομοιόβαθμο με αυτό που δίκασε δικαστήριο. Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.