ΣυμβΕφΠατρ 127/2018

Υποβολή ανακριβούς δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης εξ αμελείας

Με την τέλεση του εγκλήματος της μη υποβολής δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης (“πόθεν έσχες”) πλήττεται η πίστη και το κύρος του Δημοσίου. Η άνευ συνειδήσεως και η ενσυνείδητη αμέλεια δεν αποτελούν διαβαθμίσεις της βαρύτητας της αμέλειας· η εν λόγω βαρύτητα προσδιορίζεται επί τη βάσει των εκάστοτε περιστάσεων. Η αμέλεια συνίσταται στην ψυχικά παθητική αντίθεση του δράστη προς τις προσταγές του δικαίου. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, εφόσον δεν πρόκειται για άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο, καθόσον αυτός ενυπάρχει στην θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του. Ο χαρακτηρισμός του κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος ως κακουργήματος με βάση το άθροισμα της αξίας του αντικειμένου των μερικότερων πράξεων προϋποθέτει την ύπαρξη κακουργηματικής μορφής του εγκλήματος πριν από την τέλεση του συνόλου των μερικότερων πράξεων, άλλως αντίκειται στο άρ. 7 παρ. 1 του Συντάγματος. Δεν είναι επιτρεπτή η άθροιση των επιμέρους καθαρών εισοδημάτων που απεκρύβησαν μέσω ελλιπών ή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σε περισσότερες οικονομικές χρήσεις (φορολογικά έτη), ακόμη και όταν το έγκλημα φέρεται ως τελεσθέν κατ’ εξακολούθησιν, διότι στο φορολογικό δίκαιο ισχύει η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σύμφωνα με την οποία τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε χρήσεως αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, και άρα δεν επιτρέπεται η μεταφορά των στοιχείων αυτών σε επόμενες ή προηγούμενες χρήσεις· μπορεί όμως να εφαρμοσθεί το άρ. 98 παρ. 1 ΠΚ, όταν το συνολικό ύψος της αξίας της αποκρυπτόμενης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε κάθε φορολογικό έτος. Ο ισχυρισμός περί συνδρομής πραγματικής πλάνης είναι αυτοτελής. Παραπέμπεται για εξ (άνευ συνειδήσεως) αμελείας υποβολή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από εξακολουθητική εκ προθέσεως τέλεση του εγκλήματος, αφού δεν διαπιστώνεται η συνδρομή δόλου, ο κατηγορούμενος, ο οποίος υπέβαλε επαναληπτικώς (επί μία τριετία) ανακριβείς δηλώσεις, χωρίς να γνωρίζει την ύπαρξη των μη δηλωθέντων χρηματικών ποσών, η δε άγνοιά του οφείλεται σε αμέλεια, καθόσον είχε την δυνατότητα με βάση την κατάρτιση, τις γνώσεις και την εμπειρία του στα δημόσια πράγματα να πληροφορηθεί την ύπαρξη των επίμαχων ποσών.

Δείτε περισσότερα εδώ.