ΣυμβΕφΑθ 2429/2017

Εισαγγελική πρόταση Γ. Μπρη

Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο σε περίπτωση προσφυγής ή αίτησης κατά της εισαγγελικής διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (άρ. 17Α παρ. 8 Ν. 2523/1997, άρ. 63 παρ. 2 Ν. 4472/2017)

Ο καθ’ ου η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η οποία επιβάλλεται από εισαγγελέα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τα προβλεπόμενα στο άρ. 17Α παρ. 3 του Ν. 2523/1997 αδικήματα, ή ο τρίτος μπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της διάταξης με αίτησή τους είτε προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον Αναπληρωτή του, είτε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα. Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται, επίσης, να ζητήσουν με αίτησή τους την ανάκληση ή τροποποίηση της διάταξης δέσμευσης ή του βουλεύματος που απορρίπτει την προσφυγή ή παρατείνει την διάρκεια ισχύος της διάταξης δέσμευσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπάρξει νεότερα στοιχεία. Η νέα διάταξη του άρ. 17Α παρ. 8 του Ν. 2523/1997, ως δικονομικής φύσεως, έχει αναδρομική ισχύ και καταλαμβάνει τις διατάξεις δέσμευσης οι οποίες έχουν εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα πριν από την έναρξη ισχύος του άρ. 63 παρ. 2 του Ν. 4472/2017 (19.5.2017). Αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών η κρινόμενη αίτηση της καθ’ ης η δέσμευση, καθόσον για λόγους οικονομίας της δίκης πρέπει όλα τα κεφάλαιά της να εξετασθούν από αυτό, καίτοι ορισμένα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, δεδομένου ότι είναι κατά βαθμόν ανώτερο δικαστήριο, η δε καθ’ ης η δέσμευση, ελλείψει προβλέψεως ενδίκων μέσων, δεν στερείται κάποιου βαθμού δικαιοδοσίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.