ΣυμβΕφΑθ 1280/2018

Απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας (άρ. 171 αριθμ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ) λόγω παραβίασης του άρ. 308Α παρ. 2 ΚΠΔ

Τόσο η πρόταση όσο και η αυτεπάγγελτη εξέταση των προβλεπόμενων στο άρ. 171 ΚΠΔ απολύτων ακυροτήτων της προδικασίας πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, ειδάλλως καλύπτονται. Ακυρώνεται η Πράξη του Προέδρου Εφετών, με την οποία αυτός, κατόπιν υποβολής σχετικής εισαγγελικής προτάσεως κατ’ άρ. 308Α ΚΠΔ, διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, αφού από την εκ παραδρομής παράλειψη ειδοποίησης του κατηγορουμένου να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως και να ασκήσει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα, η οποία παραδεκτώς προβάλλεται πριν από την αμετάκλητη παραπομπή του στο ακροατήριο.

Δείτε περισσότερα εδώ.