Στυλιανός Παπαγεωργίου-Γονατάς

Πόσο απρόσφορη είναι η προσπάθεια εύρεσης ενός πρόσφορου κριτηρίου διάκρισης μεταξύ προπαρασκευαστικών πράξεων και απόπειρας;

Η μελέτη εστιάζει στη σχέση μεταξύ διακινδύνευσης του εννόμου αγαθού και τρώσης της ειρήνευσης του ίδιου εννόμου αγαθού, όπως αυτές εμφανίζονται στα διάφορα είδη απόπειρας. Η άποψη του συγγραφέως, σύμφωνα με την οποία η “θεωρία της εντύπωσης” αποτελεί διαβάθμιση της θεωρίας διακινδύνευσης για κάθε προσβαλλόμενο έννομο αγαθό, εξηγεί το λόγο για τον οποίο η προσβολή του περιγύρου κάθε εννόμου αγαθού προηγείται ως αναγκαίο προστάδιο της διακινδύνευσης. Αυτή η διαβάθμιση εξηγεί και τη διάκριση μεταξύ πρόσφορης και απρόσφορης απόπειρας.

Δείτε περισσότερα εδώ.