Ποινικά Χρονικά | Ιούνιος-Ιούλιος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Νικόλαος Μπιτζιλέκης Ποινικοποίηση της πολιτικής και πολιτικοποίηση του ποινικού δικαίου (417)

Όλγα Τσόλκα Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ο «διάλογος» μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (425)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Απιστία: Υπεξαίρεση περί την υπηρεσία (άρ. 258 ΠΚ) και απιστία (άρ. 390 ΠΚ) τελεσθείσες από δήμαρχο εις βάρος του Δήμου (ΟλΑΠ 5/2017) (439)

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας: Ασελγείς προτάσεις από διευθυντή δημοτικού σχολείου προς μαθητές ηλικίας 11 ετών (ΑΠ 409/2017) (447)

Ευρωαπάτη: Απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με κατάρτιση πλαστών εγγράφων. Ζητήματα συρροής (ΑΠ 366/2017) (452)

Έφεση: Αιτιολογία εισαγγελικής εφέσεως κατ’ αποφάσεως με την οποία έγινε εσφαλμένως δεκτή η αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως υπέρ του κατηγορουμένου (ΑΠ 1190/2017 – και μειοψηφία – παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη) (455)

Πλαστογραφία: Πλαστογραφία και εκ των υστέρων έγκριση αυτής. Χρήση πλαστού (ΑΠ 183/2017) (459)

Ποινή: Υπολογισμός χρόνου προσωρινής κρατήσεως. Διαδοχική έκτιση ποινών (ΑΠ 620/2017) (460)

Υπεξαίρεση: Τόπος τέλεσης του εγκλήματος (ΑΠ 1553/2017) (465)

Αρχή της αμεροληψίας: Εξαίρεση δικαστικού προσώπου που είχε συμμετάσχει σε προγενέστερη δίκη από την οποία απορρέουν πορίσματα που προδικάζουν την κρίση του υπέρ της ενοχής του κατηγορουμένου σε μεταγενέστερη υπόθεση (ΜΟΕΑθ 140α/2015) (467)

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος: Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο σε περίπτωση προσφυγής ή αίτησης κατά της εισαγγελικής διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (άρ. 17Α παρ. 8 Ν. 2523/1997, άρ. 63 παρ. 2 Ν. 4472/2017) (ΣυμβΕφΑθ 2429/2017 – εισ. πρότ. Γ. Μπρη) (468)

Δικαίωμα απόδειξης: Μη πρόκληση απόλυτης ακυρότητας από την απόρριψη της αιτήσεως του κατηγορουμένου προς συνέχιση της κύριας ανάκρισης (ΣυμβΕφΘρ 54/2017 – εισ. πρότ. Γ. Σκιαδαρέση) (471)

Δημοσιότητα ποινικής δίκης: Καταδίκη για μαγνητοσκόπηση συνεδρίασης ποινικού δικαστηρίου κατά παράβασιν του άρ. 8 παρ. 1, 3 του Ν. 3090/2002 (ΜονΠλημΠατρ 4037/2015) (478)

Έκθεση: Θανατηφόρος έκθεση βρέφους από τον σύντροφο της μητέρας του (ΠεντΣτρΑθ 252/2017 – παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη) (480)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Υπεξαγωγή εγγράφου: Υπεξαγωγή επιταγής μετά την παραγραφή της σχετικής αξίωσης (ΔιατΕισΕφΠατρ της 30.4.2018 – Βασιλική Αργύρη) (489)

Απιστία: Απιστία εις βάρος του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας από μέλη του Δ.Σ. αυτού (ΔιατΕισΠλημΑθ της 16.3.2016 – Βαρβάρα Γνεσούλη) (490)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σπυρίδων Παππάς Η ερμηνευτική οριοθέτηση της απαγόρευσης μετάδοσης δίκης υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών (494)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Επίδοση Τιμητικού Τόμου για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ (496)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.