Αναστάσιος Τριανταφύλλου

Ο ρόλος του εισαγγελέα στο στάδιο της κύριας ανάκρισης και στην ενδιάμεση διαδικασία

Σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του νέου ΚΠΔ

Στη μελέτη παρουσιάζονται οι αλλαγές που επήλθαν με το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στις διατάξεις εκείνες, με τις οποίες ρυθμίζεται η λειτουργική αρμοδιότητα του εισαγγελέα στα στάδια της κυρίας ανάκρισης και της ενδιάμεσης διαδικασίας. Επίσης αναλύονται ορισμένα δικονομικής φύσεως ζητήματα που απασχόλησαν πρόσφατα την νομολογία, όπως το προβλεπόμενο στο άρθρο 30 παρ. 1 ΚΠΔ δικαίωμα του εισαγγελέα να παρευρίσκεται κατά την ενέργεια ανακριτικών πράξεων. Με ιδιαίτερη αναφορά στις διατάξεις που ορίζουν τα αποδεικτικά μέσα και τις ανακριτικές πράξεις, επιχειρείται να καταστεί σαφής ο καθοριστικός ρόλος του εισαγγελέα στη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, ενώ τέλος αναδεικνύεται το ρυθμιστικό πεδίο, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του στην ενδιάμεση διαδικασία με αναφορά κυρίως στις διατάξεις των άρθρων 308 και 309 ΚΠΔ και στις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτές.

Δείτε περισσότερα εδώ.