Γεώργιος Γιαννούλης

Νεότερα ανακριτικά (forensic), ποινικoδικονομικά και νομολογιακά ζητήματα ανάλυσης DNA: Προς μια κριτική επικαιροποίηση και δικαιοκρατική θωράκιση ενός διεπιστημονικού διαλόγου

Στο πλαίσιο των νεότερων εξελίξεων της Ανακριτικής Επιστήμης (forensic science) έχουν επισημανθεί κάποια καίρια ζητήματα που αφορούν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης DNA. Στο επίκεντρο του σύγχρονου προβληματισμού βρίσκονται οι πληθυσμιακές γενετικές μελέτες, τα κριτήρια της στατιστικής σημαντικότητας και του αριθμού των γενετικών τόπων, ο εσωτερικός έλεγχος των βάσεων DNA, η μεταφορά και η επιμόλυνση του DNA, τα μερικά και τα μικτά γενετικά προφίλ κ.ά. Εξελίξεις παρατηρούνται όμως και στον κλάδο της Ποινικής Δικονομίας, η οποία κατευθύνεται προς την εναργέστερη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, τόσο κατά την λήψη όσο και κατά την ανάλυση του DNA. Στο μέτρο που η νεότερη ελληνική νομολογία αγνοεί αυτές τις εξελίξεις, χρήζει επικαιροποίησης και κριτικού αναστοχασμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.