ΜονΠλημΑθ 2295/2018

Βαριά σωματική βλάβη. Ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας από επικίνδυνη σε βαριά (σκοπούμενη ή μη) σωματική βλάβη.

Απόλυτη ακυρότητα, λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας, επέρχεται όταν η πράξη για την οποία ο κατηγορούμενος παραπέμπεται ή καταδικάζεται είναι διαφορετική κατά τόπο, χρόνο και ιστορικές περιστάσεις από εκείνη για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή έχει εισαχθεί σε δίκη, ώστε να πρόκειται περί αντικειμενικά διαφορετικού εγκλήματος. Επιτρεπτώς, κατ’ άρ. 371 παρ. 3 ΚΠΔ, το δικαστήριο προσδιορίζει με περισσότερη ακρίβεια και σαφήνεια, βάσει των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, τα στοιχεία που συγκροτούν την ειδική υπόσταση της εγκληματικής πράξης για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, ή διορθώνει, συμπληρώνει και βελτιώνει τα ιστορικά στοιχεία, χωρίς να μεταβάλλει ουσιωδώς την ταυτότητα της ερευνώμενης πράξης, ή αποδίδει απλώς σε αυτήν τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό, αφού υποχρεούται να εξετάζει την κρινόμενη πράξη υπό όλες τις μορφές οι οποίες θα καλύπτονται από το δεδικασμένο της απόφασής του. Διαβιβάζεται η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό του δόλου του κατηγορουμένου και να ασκήσει ποινική δίωξη για βαριά, σκοπούμενη ή μη, σωματική βλάβη, καθότι θα επερχόταν ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας αν το παρόν δικαστήριο προέβαινε στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, δεδομένου ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξη αφορά στο ουσιωδώς ελαφρότερο έγκλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και δεν έχει προηγηθεί κύρια ανάκριση.

Δείτε περισσότερα εδώ.