ΜΟΕΑθ 140α/2015

Εξαίρεση δικαστικού προσώπου (άρ. 15 ΚΠΔ)

Η συνδρομή λόγου εξαίρεσης δικαστικού προσώπου είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται κατά περίπτωσιν αντικειμενικώς, απαιτείται δηλαδή να ερείδεται σε γεγονότα τα οποία, εξεταζόμενα αντικειμενικά, προκαλούν ευλόγως σε εκείνον που ζητεί την εξαίρεση υπόνοιες περί του ότι το συγκεκριμένο δικαστικό πρόσωπο θα μεροληπτήσει εναντίον του. Οι αμφιβολίες αμεροληψίας δεν εγείρονται εκ μόνου του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο δικαστικό πρόσωπο απεφάνθη επί παρόμοιας, πλην όμως άσχετης με την κρινομένη, ποινικής υποθέσεως, εκτός εάν στην προγενέστερη απόφαση εμπεριέχονται πορίσματα τα οποία εν τοις πράγμασι προδικάζουν την κατάφαση της ενοχής του κατηγορουμένου στην μεταγενέστερη δίκη. Γίνεται δεκτή η αίτηση των κατηγορουμένων για εξαίρεση της Προέδρου Εφετών, η οποία κατά το παρελθόν είχε κρίνει, ως Εφέτης, άλλη ποινική υπόθεση με εμπλεκόμενο τον πρώτο κατηγορούμενο, αφού από την εν λόγω προγενέστερη απόφαση απορρέουν πορίσματα που εν τοις πράγμασι προδικάζουν την κρίση της υπέρ της ενοχής αυτού και στην νυν κρινόμενη υπόθεση.

Δείτε περισσότερα εδώ.