Η «έμμονη καταδίωξη» (stalking): Εγκληματολογικός φαινότυπος και ερμηνεία του άρθρου 333 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ

Γεώργιος Φουσκαρίνης

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα του φαινομένου “stalking”. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται αρχικώς στην εμπειρική διάσταση του φαινομένου, ώστε να γίνει κατανοητός ο εγκληματολογικός του φαινότυπος. Στην συνέχεια επιχειρείται μια ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος που τυποποιείται στο άρθρο 333 παρ. 1 εδ. β΄ του Ποινικού Κώδικα, με έμφαση στην ανάλυση των βασικών στοιχείων της αντικειμενικής του υπόστασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.