Ιωάννης Μοροζίνης

Η δημοσιοποίηση στα Μ.Μ.Ε. του περιεχομένου της επικοινωνίας μετά την άρση του απορρήτου αυτής υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαίου

Η εκτεταμένη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της επικοινωνίας που καταγράφηκε κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών στα Μ.Μ.Ε. καταδεικνύει ότι σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ανύποπτους τρίτους να τηρηθεί η μυστικότητα της ειδικής ανακριτικής πράξης, ιδίως μετά τη διεξαγωγή της. Για την αποτροπή της αθέμιτης αυτής πρακτικής των Μ.Μ.Ε. προτείνεται de lege lata ο συνδυασμός της εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 370Α ΠΚ με την απαγόρευση οποιασδήποτε περαιτέρω αξιοποίησης του υλικού μετά τη δημοσιοποίησή του από τα Μ.Μ.Ε., συναγόμενη από τα άρθρα 19 του Συντάγματος και 177 παρ. 2 ΚΠΔ. Απαραίτητη προς τούτο είναι η ορθή εννοιολογική σύλληψη του στοιχείου του «αθεμίτου» της παρ. 1 του άρθρου 370Α ως έννοιας, προσδιοριζόμενης και περιοριζόμενης ως προς την κανονιστική της εμβέλεια από τον σκοπό της ανάκρισης.

Δείτε περισσότερα εδώ.