Σαπφώ Κατσανάκη

Η απόφαση του ΔΕΕ C-623/17 Privacy International αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων κίνησης και θέσης για λόγους εθνικής ασφάλειας και η επίδρασή της στο εθνικό δίκαιο

Με την απόφαση C-623/17 Privacy International κρίθηκε η συμβατότητα της εθνικής ρύθμισης που επιτρέπει σε μια κρατική αρχή να ζητά από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών να διαβιβάζουν δεδομένα κίνησης και θέσης στις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, προς διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε οι επεμβάσεις που αντίστοιχες ρυθμίσεις συνεπάγονται στα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων να είναι αναλογικές σε σχέση με τον επιδιωκόμενο με αυτές σκοπό. Στην μελέτη γίνεται δεκτή η θέση ότι το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε δεδομένα κίνησης και θέσης για λόγους εθνικής ασφάλειας φαίνεται να πληροί τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις αποφάσεις του ΔΕΕ, έτσι ώστε οι σχετικές ρυθμίσεις να είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο.

Δείτε περισσότερα εδώ.