ΕΔΔΑ Ibrahim και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (Ευρεία Σύνθεση – Απόφαση της 13.9.2016)

Παρατηρήσεις Ι. Μπρούπη

Δικαίωμα πρόσβασης σε συνήγορο (άρ. 6 παρ. 3 στοιχ. γ΄ ΕΣΔΑ)

Ο έλεγχος της παραβίασης ή μη της δικαιότητας της διαδικασίας από την στέρηση πρόσβασης σε συνήγορο λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια: Στο μεν πρώτο ερευνάται η ύπαρξη “επιτακτικών λόγων” (“compelling reasons”) για τον περιορισμό του δικαιώματος, στο δε δεύτερο αξιολογείται η προκληθείσα βλάβη των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και ο αντίκτυπος αυτής στην συνολική δικαιότητα της διαδικασίας. Ωστόσο, μη ύπαρξη “επιτακτικών λόγων” δεν οδηγεί από μόνη της σε παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, αν η διαδικασία ήταν, συνολικώς επισκοπούμενη, δίκαιη (“overall fairness approach”). Όταν δεν συντρέχουν “επιτακτικοί λόγοι”, η συνολική ποινική διαδικασία θα πρέπει να ελέγχεται πολύ αυστηρά, ενώ με το αποδεικτικό βάρος για την κατάφαση της δικαιότητας και την μη πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης από τον επιβαλλόμενο περιορισμό βαρύνεται το καθ’ ου η προσφυγή κράτος.

Δείτε περισσότερα εδώ.