Άγγελος Κωνσταντινίδης

Δυαδικές κυρώσεις και “ne bis in idem”

Το ζήτημα της εφαρμογής της κατοχυρωμένης στο άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ αρχής “ne bis in idem” επί δυαδικών κυρώσεων εξακολουθεί να απασχολεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συμβατότητα των δυαδικών (διοικητικών και ποινικών) κυρώσεων για την αυτή συμπεριφορά προς την ΕΣΔΑ και τον ΧΘΔΕΕ. Στην μελέτη διαπιστώνεται ότι η σχετικά συγκλίνουσα νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ εμπεριέχει παραδοχές κατά του συστήματος δυαδικών κυρώσεων για την αυτή παράβαση σε σημαντικούς τομείς. Ο ποινικός, αλλά και ο διοικητικός δικαστής, θα πρέπει κατά συνέπεια να αξιοποιήσουν τα σχετικά κριτήρια και την επ’ αυτών νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, σεβόμενοι την ενωσιακή έννομη τάξη και την ΕΣΔΑ, καθώς και την ενότητα της εθνικής μας έννομης τάξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.