ΑΠ 713/2017

Διορισμός συνηγόρου για τον απόντα κατηγορούμενο επί κακουργήματος

Εφόσον ο κατηγορούμενος για κακούργημα δεν έχει συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου οφείλει αυτεπαγγέλτως να του διορίσει, έστω και αν δεν το ζητήσει, γιατί διαφορετικά παραβιάζεται η διάταξη του άρ. 340 ΚΠΔ και επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Ο κατηγορούμενος, εκτός από την αναβολή της δίκης, δικαιούται να ζητήσει και την διακοπή της, θεμελιώνοντας το σχετικό περί διακοπής αίτημά του και στο ότι, μέχρι την έναρξη της δίκης, δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον διορισμό συνηγόρου της επιλογής του, πράγμα που θα πράξει αν διαταχθεί η διακοπή της. Τυχόν μη απάντηση επί του εν λόγω αιτήματος επάγεται έλλειψη ακροάσεως. Για τον προβλεπόμενο επί κακουργημάτων αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου προϋποτίθεται σε κάθε περίπτωση η παρουσία του κατηγορουμένου. Ο μη αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου στον κατηγορούμενο που παρά την νόμιμη κλήτευσή του δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο για να δικασθεί για κακούργημα δεν προσκρούει στο κατ’ άρ. 6 παρ. 3 περ. γ΄ της ΕΣΔΑ δικαίωμά του να αναθέσει ο ίδιος την υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του.

Δείτε περισσότερα εδώ.