ΑΠ 605/2016

Παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη

Παράβαση καθήκοντος από νομάρχη. Καθυστέρηση υπογραφής πράξεων επιβολής προστίμων. Απιστία περί την υπηρεσία.

Αιτιολογημένη καταδίκη για κατ’ εξακολούθησιν παράβαση καθήκοντος του κατηγορουμένου, νομάρχη, ο οποίος καθυστερούσε για χρονικό διάστημα περίπου 12 έως 15 μηνών να υπογράψει πράξεις επιβολής προστίμου εις βάρος συγκεκριμένων ρυπογόνων επιχειρήσεων, με σκοπό να ωφελήσει τους ιδιοκτήτες των τελευταίων. Εσφαλμένη καταδίκη για κατ’ εξακολούθησιν απιστία περί την υπηρεσία, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρ. 9 του ν.δ. 1262/1972, άρ. 30 παρ. 3 του Ν. 1650/1986 και άρ. 256 ΠΚ, διότι οι πράξεις του ως άνω κατηγορουμένου, τελεσθείσες πριν από την τροποποίηση του άρ. 256 ΠΚ από το άρ. 38 του Ν. 3904/2010 (με το οποίο προσετέθη στην έννοια της “δημόσιας περιουσίας” και εκείνη των ν.π.δ.δ.) ήσαν ανέγκλητες, δεδομένου ότι αφορούσαν πρόστιμα που περιήλθαν σε ν.π.δ.δ. και όχι στην περιουσία του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.