ΑΠ 601/2017

Παρατηρήσεις Θ. Σάμιου

Επιμέτρηση ποινής επί αληθούς κατ’ ιδέαν συρροής

Τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια επαύξησης της ποινής-βάσης που προβλέπονται επί πραγματικής συρροής στο άρ. 94 παρ. 1 εδ. α΄, β΄ και γ΄ ΠΚ εφαρμόζονται αναλογικώς και στην περίπτωση της κατ’ ιδέαν συρροής εγκλημάτων. Ορθώς εφαρμόσθηκε η διάταξη του άρ. 94 παρ. 2 ΠΚ και επεβλήθη συνολική ποινή φυλάκισης 40 μηνών στον κατηγορούμενο για συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή, ψευδή καταμήνυση κατά συρροή και ψευδορκία μάρτυρα, αφού η προσαύξηση της ποινής-βάσης δεν ήταν κατώτερη του ορίου που εφαρμόζεται αναλογικά για κάθε επιμέρους ποινή ούτε ανώτερη από τα ¾ του αθροίσματος των συντρεχουσών ποινών.

Δείτε περισσότερα εδώ.