ΑΠ 441/2017

Παρατηρήσεις Θ. Σάμιου

Προϋποθέσεις εξέτασης αυτεπαγγέλτως ερευνώμενων αναιρετικών λόγων (άρ. 511 ΚΠΔ). Εφαρμογή ευμενέστερων για τον κατηγορούμενο διατάξεων του Ν. 4337/2015.

Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να περιέχει έναν τουλάχιστον ορισμένο αναιρετικό λόγο από τους περιοριστικώς αναφερόμενους στο άρ. 510 ΚΠΔ. Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως στην οποία προβλέπεται ο λόγος αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επίμαχη πλημμέλεια, δεν αρκεί, ο δε αορίστως διατυπούμενος στην έκθεση αναιρέσεως λόγος δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της καταδικασθείσας για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε βαθμό κακουργήματος, στην οποία περιέχεται απλώς η δήλωση ασκήσεως αναίρεσης και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο Άρειος Πάγος πρέπει να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως την ευμενέστερη γι’ αυτήν ποινική διάταξη του άρ. 8 παρ. 5 του Ν. 4337/2015, με την οποία η ως άνω πράξη καθίσταται πλημμέλημα, διότι η αυτεπάγγελτη έρευνα και εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου προϋποθέτει, κατ’ άρ. 511 εδ. τελ. ΚΠΔ, παραδεκτή άσκηση αναιρέσεως, με την επίκληση ενός τουλάχιστον παραδεκτού λόγου αναιρέσεως από τους αναφερόμενους στο άρ. 510 ΚΠΔ, προϋπόθεση που εν προκειμένω δεν συντρέχει.

Δείτε περισσότερα εδώ.