ΑΠ 421/2017

Παρατηρήσεις Θ. Σάμιου

Ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων επί μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών που βαρύνουν ομόρρυθμη εταιρεία

Αναιρείται, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρ. 20 και 22 ΕμπΝ, η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, διότι, ενώ με το διατακτικό οι δύο κατηγορούμενοι κηρύσσονται ένοχοι υπό την ιδιότητα του “εργοδότη” και του “ομορρύθμου εταίρου” της επιχείρησης, δεν εκτίθενται ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό αυτής πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η θέση των κατηγορουμένων στην ως άνω εταιρεία, αν δηλαδή ήσαν ή όχι διαχειριστές και αν εκπροσωπούσαν την εταιρεία αυτή, ώστε να ανακύπτει νομική υποχρέωσή τους να παρακρατούν τις εισφορές των εργαζομένων και να τις αποδίδουν στον ΙΚΑ, μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Δείτε περισσότερα εδώ.