ΑΠ 40/2020

Παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη

Παράβαση διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διαχρονικό δίκαιο.

Με το άρ. 84 του Ν. 4624/2019 καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρ. 6 και 7 του Ν. 2472/1997, συνακόλουθα δε και οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις του άρ. 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 2472/1997, ενώ δεν προβλέφθηκε η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης ή λήψης άδειας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, κατά το άρ. 9 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, και ως εκ τούτου οι σχετικές πράξεις κατέστησαν ανέγκλητες. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση και κηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για παράβαση του άρ. 22 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, αφού κατ’ εφαρμογήν του επιεικέστερου άρ. 84 του Ν. 4624/2019 η ανωτέρω πράξη κατέστη ανέγκλητη.

Δείτε περισσότερα εδώ.