ΑΠ 322/2018

Μέτρο μείωσης της ποινής κατά το άρ. 83 ΠΚ επί εγκλημάτων που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη 5-20 ετών. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη, η οποία είναι μερικώς ανώτερη και μερικώς κατώτερη από δέκα έτη, το δικαστήριο αποβλέπει αποκλειστικώς στο ανώτερο όριο της ποινής και, εφόσον συντρέξει περίπτωση μείωσης αυτής, εφαρμόζει την προβλεπόμενη στο άρ. 83 στοιχ. β΄ ΠΚ μείωση, δηλαδή επιβάλλει πρόσκαιρη κάθειρξη έως δώδεκα έτη ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αναιρείται εν μέρει ως προς την επιβληθείσα ποινή η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρ. 83 ΠΚ, διότι στην περίπτωση της πρώτης πράξης για την οποία καταδικάσθηκαν οι κατηγορούμενοι, ήτοι της κατοχής από κοινού και με πρόθεση εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών που οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν για να προξενήσουν κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα και κίνδυνο σε άνθρωπο (άρ. 272 παρ. 1 ΠΚ), η οποία τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη (5 έως 20 ετών), το ελάχιστο όριο, στην περίπτωση της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και άλλου λόγου μείωσης της ποινής, όπως συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση, με την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. α΄, δ΄ και ε΄, καθώς και του λόγου μείωσης της ποινής του άρ. 133 ΠΚ, είναι τα δύο έτη και όχι το ένα έτος, όπως εσφαλμένα δέχθηκε κατά πλειοψηφία το δικαστήριο της ουσίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.