ΑΠ 293/2017

Ενημερωτικό σημείωμα Ά. Οικονόμου

Παραδεκτό αναιρέσεως. Συμπλήρωση της αίτησης αναίρεσης με άλλο έγγραφο.

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως απαιτείται στην δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, οι λόγοι αναιρέσεως, δεν αρκεί δε απλή επανάληψη του κειμένου της διάταξης στην οποία προβλέπονται αυτοί, ούτε επιτρέπεται η συμπλήρωση αόριστου λόγου αναίρεσης με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με άσκηση πρόσθετων λόγων. Τυχόν έλλειψη υπογραφής του αρμόδιου γραμματέα σε προσαρτημένο στην αίτηση αναιρέσεως έγγραφο (με επιπλέον λόγους αναίρεσης) μπορεί να αναπληρώνεται από άλλο στοιχείο χωρίς να καθίσταται η έκθεση απαράδεκτη, γεγονός που θα ενείχε άσκοπη τυπολατρία και θα οδηγούσε σε παραβίαση των άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντ., αφού θα περιοριζόταν δυσανάλογα το δικαίωμα πρόσβασης του κατηγορουμένου στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Δείτε περισσότερα εδώ.