ΑΠ 1623/2018

Καταδίκη για μη καταβολή αποδοχών. Ζητήματα αιτιολογίας.

Η μη καταβολή μισθών τιμωρείται ως γνήσιο έγκλημα παραλείψεως, το οποίο συντελείται ευθύς ως ο υπόχρεος παραλείψει να καταβάλει στον δικαιούχο μισθωτό τις οφειλόμενες αποδοχές ή άλλης φύσεως χορηγίες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται είτε από την σύμβαση, είτε από τον νόμο ή το έθιμο, είτε από τις διοικητικές πράξεις. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή αποδοχών, διότι δεν προσδιορίζεται σε αυτήν ποιες ήσαν οι τακτικές μηνιαίες ή επί άλλης βάσεως υπολογιζόμενες αποδοχές των εργαζομένων, αν οι παραπάνω αποδοχές καθορίζονται από ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση ή έθιμο, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο έπρεπε να καταβληθούν τα μερικότερα κονδύλια.

Δείτε περισσότερα εδώ.