ΑΠ 1178/2017

Παρατηρήσεις Ι. Μοροζίνη – Εισαγγελική αγόρευση Α. Κατσιρώδη

Εσφαλμένη αθώωση για παράβαση καθήκοντος των μελών Δ.Σ. συνεταιρισμού που ενεργούσαν συλλογικώς

Παραδεκτώς και νομίμως εισάγεται η υπόθεση στο ΣΤ΄ Τμήμα, το οποίο καλείται να αποφανθεί, μετ’ αναπομπήν από την Ολομέλεια, επί της αιτήσεως αναιρέσεως ενός εκ των κατηγορουμένων, καθώς και επί του δευτέρου λόγου της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, διότι: α) με την μεν προηγηθείσα απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε η αθωωτική διάταξη της προσβαλλομένης για το έγκλημα της κοινής υπεξαγωγής εγγράφων και παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια το ζήτημα της συνταγματικότητας της διατάξεως της υποπαραγράφου ΙE.12 της παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, με την οποία καταργήθηκε η περίπτωση δ΄ του άρ. 263α ΠΚ, β) η δε συναφώς εκδοθείσα απόφαση της Ολομελείας (ΟλΑΠ 3/2016) αφορούσε μόνο στο ως άνω ζήτημα, ως προς το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος. Γίνεται δεκτός ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως εκ του άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ της αιτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά της αθωωτικής διατάξεως της προσβαλλομένης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθησιν, διότι δεν εξηγείται τι εμπόδισε τα αθωωθέντα μέλη του Δ.Σ. του επίμαχου αγροτικού συνεταιρισμού, τα οποία ενεργούσαν συλλογικώς, να χορηγήσουν στον πολιτικώς ενάγοντα αντίγραφα των πρακτικών για τα οποία εκείνος είχε νομοτύπως υποβάλει αίτηση.

Δείτε περισσότερα εδώ.