ΑΠ 1076/2018

Συγχώνευση ποινών. Αίτημα του καταδικασθέντος για “δοσοποίηση” της συνολικής ποινής.

Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού Κώδικα για την συρροή και επιβάλλεται συνολική ποινή. Η διάταξη του άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 1240/1982 τροποποιήθηκε μετά την εφαρμογή του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 μόνον ως προς το ύψος της ποινής, η οποία μετατρέπεται (υποχρεωτικά ή δυνητικά) σε χρηματική. Αναιρείται εν μέρει, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 1240/1982 και 82 παρ. 1-4 και 94-97 ΠΚ και λόγω αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία, αφού έγινε δεκτή η αίτηση του καταδικασθέντος για συγχώνευση των επιβληθεισών σε αυτόν με διαφορετικές αποφάσεις ποινών, εν συνεχεία απερρίφθη το αίτημά του για τον καθορισμό κατ’ άρ. 82 παρ. 4 ΠΚ νέας προθεσμίας καταβολής του ποσού της μετατροπής σε δόσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.