ΑΠ 101/2018

Παρατηρήσεις Ά. Κωνσταντινίδη

Έκταση αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης

Το δικαστήριο οφείλει να προβαίνει σε αποτελεσματική εξέταση όλων των παρατηρήσεων, επιχειρημάτων και αποδείξεων που επικαλούνται οι διάδικοι, τυχόν δε παραβίαση της εν λόγω αρχής επάγεται έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς και απόλυτη ακυρότητα (άρ. 171 αριθμ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ, άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ). Αναιρείται, λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και λόγω απόλυτης ακυρότητας, η απόφαση με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης τεχνικής εταιρείας, καταδικάσθηκε για κατ’ εξακολούθησιν απάτη σε βαθμό κακουργήματος, επειδή, προκειμένου να πετύχει νέες πιστώσεις της εταιρείας από τράπεζες, προέβη σε σύναψη συμβάσεων παροχής ενεχύρου – εκχωρήσεως απαιτήσεων της εταιρείας έναντι της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), παριστώντας ψευδώς στους τραπεζικούς υπαλλήλους ότι οι εν λόγω απαιτήσεις υφίστανται, καίτοι στην πραγματικότητα είχαν ήδη εξοφληθεί, διότι δεν απαντήθηκαν οι ισχυρισμοί του αναφορικά με την δυσλειτουργία της ΔΕΥΑΚ, την παράλληλη εξέλιξη πολλών έργων, τον φόρτο εργασίας και την πεποίθησή του περί του ότι οι συνεργάτες του είχαν διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους, ισχυρισμοί που θέτουν εν αμφιβόλω την ύπαρξη δόλιας προαίρεσης στο πρόσωπό του.

Δείτε περισσότερα εδώ.