Βούλευμα Εφετείου Φραγκφούρτης της 10.4.2018 – 2 Ss-OWi 1059/17

Επιμέλεια – παρατηρήσεις Άννας Οικονόμου

Παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών προς την αρμόδια για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων Αρχή

Η κατάθεση και η διατραπεζική μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών εκ μέρους “πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου” κατά την έννοια της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ συνιστούν “ύποπτες συναλλαγές” κατά την έννοια του Νόμου κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων, για τις οποίες απαιτείται αναφορά στην υπεύθυνη για σχετικές υποθέσεις Αρχή, εφόσον η τράπεζα, ως πρόσωπο υπόχρεο να προβεί στην σχετική αναφορά, δεν μπορεί να εξακριβώσει την από κάθε άποψη νόμιμη προέλευση των επίμαχων χρηματικών ποσών. Δεν συνιστά “αμελλητί” αναφορά της ύποπτης συναλλαγής αυτή που γίνεται μετά την παρέλευση μηνών από την πραγματοποίησή της. Η αναφορά ύποπτων συναλλαγών δεν ταυτίζεται με την μήνυση. Το περιθώριο εκτίμησης του διευθυντικού στελέχους της τράπεζας που είναι αρμόδιο για την αναφορά περιστατικών σχετικών με την νομιμοποίηση αφορά μόνο στην διερεύνηση και εξέταση γεγονότων τα οποία τελούν σε άμεση σχέση με την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και τίθενται υπόψιν του λόγω της πραγματοποίησής της, δεν καταλαμβάνει δε την διεξαγωγή ανακριτικών πράξεων ή την εξέταση του προσώπου που πραγματοποίησε την συναλλαγή στο όνομα των διωκτικών αρχών. Το διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας που είναι αρμόδιο για την κοινοποίηση περιστατικών σχετικών με την νομιμοποίηση, το οποίο, παρότι βρίσκεται επί σειρά ετών στην θέση αυτή και γνωρίζει τα εκ του νόμου απορρέοντα καθήκοντά του, δεν εγκαθιστά λειτουργικό σύστημα αναφοράς και επαρκές σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των συναλλαγών, παραβιάζει εκ δόλου και όχι εξ αμελείας την υποχρέωσή του προς αναφορά των ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή.

Δείτε περισσότερα εδώ.