ΤρΕφΑθ 8/2017

Εξαίρεση δικαστών. Σύνθεση δικαστηρίου.

Ο ορισμός της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα αποφασίσει επί αιτήσεως (αυτο)εξαίρεσης δικαστή δεν μπορεί να γίνει από τον ασκούντα διοικητικά καθήκοντα προϊστάμενο του δικαστηρίου, αλλά αποκλειστικά από τον Πρόεδρο του δικάζοντος την υπόθεση πολυμελούς δικαστηρίου, ο οποίος είναι ο μόνος νόμιμος δικαστής κατ’ άρθρον 8 Σ. Η προγενέστερη δυσμενής για τα συμφέροντα κάποιου διαδίκου δικαστική κρίση, εφόσον αντικειμενικά δεν δημιουργεί δυσπιστία και υπόνοια μεροληψίας, δεν θεμελιώνει λόγο εξαίρεσης του κρίναντος δικαστή από τη σύνθεση του δικαστηρίου που δικάζει την ίδια υπόθεση σε μεταγενέστερο βαθμό.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.