Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιώς 501/2021

Μη χορήγηση υφ’ όρον απολύσεως σε υπήκοο κράτους-μέλους της ΕΕ ο οποίος δεν έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα

Προϋποθέσεις χορήγησης της υφ’ όρον απόλυσης κατά τα άρ. 105-106 πΠΚ. Για να κριθεί αν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (καλή διαγωγή και έλλειψη αναγκαιότητας συνέχισης της κράτησης) λαμβάνονται υπόψιν α) η εν γένει συμπεριφορά του κρατουμένου κατά την διάρκεια της κράτησής του και β) ο χαρακτήρας του όπως προκύπτει από την διαγωγή του κατά την έκτιση της ποινής. Κατά την ως άνω κρίση δεν εκτιμώνται τα στοιχεία που ανάγονται στον χρόνο πριν από την καταδίκη, διότι αυτά έχουν αξιολογηθεί στο σύνολό τους για την κατ’ άρ. 79 ΠΚ επιμέτρηση της ποινής. Έννοια “καλής διαγωγής”. Η απόλυση υπό όρο δεν συνιστά απαλλαγή από την ποινή αλλά στάδιο εκτελέσεως αυτής με σκοπό την ειδική πρόληψη· ποιος είναι αυτός ο σκοπός. Ελλείψει εξειδικεύσεως στον νόμο, μόνη η επιβολή πειθαρχικής ποινής εις βάρος του κρατουμένου δεν αποτελεί επαρκή όρο για να κριθεί αναγκαία η συνέχιση της κράτησής του, αλλά αυτή αξιολογείται ως στοιχείο μεταξύ άλλων παραμέτρων κατά την περί διαγωγής κρίση. Από ποιες διατάξεις του πΠΚ προκύπτει ότι η έξοδος του υφ’ όρον απολυθέντος από την Χώρα δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια της δοκιμασίας του. Εφόσον δεν ορίζεται στον νόμο η έννοια της “τρίτης χώρας”, η απαγόρευση εξόδου καταλαμβάνει και τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η υπό κρίσιν αίτηση για υφ’ όρον απόλυση, αφού από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο αιτών, υπήκοος Βουλγαρίας, παρότι έχει επιδείξει καλή διαγωγή κατά την κράτησή του, δεν έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, ενώ επί απολύσεώς του έχει δηλώσει ότι δεν θα διαμείνει στην Χώρα κατά την διάρκεια της δοκιμασίας του αλλά στην Βουλγαρία, όπου βρίσκεται το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να μην συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να διαταχθεί η απόλυσή του. Κατά την εισαγγελική πρόταση η αίτηση πρέπει να απορριφθεί, αφού α) δεν υφίσταται στην Ελλάδα υποστηρικτικό περιβάλλον για τον αιτούντα, στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την κοινωνική επανένταξή του και την αποτροπή τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων εκ μέρους του, ενώ β) ο αιτών δεν έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές η τήρηση των όρων σε περίπτωση χορηγήσεως της απόλυσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.