Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σερρών 217/2021

Υφ’ όρον απόλυση καταδικασθέντος υπηκόου κράτους-μέλους της ΕΕ με υποχρέωση μετεγκατάστασής του και εμφάνισής του στην ελληνική προξενική αρχή

Για ποιον λόγο ήταν επιβεβλημένη η συμπερίληψη της “ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό” μεταξύ των φορέων εκπλήρωσης της υποχρέωσης εμφάνισης του υφ’ όρον απολυθέντος υπό το άρ. 283 νΚΠΔ. Από ποιες διατάξεις υπαγορεύεται η αποτροπή της κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης του υφ’ όρον απολυθέντος εξαιτίας της υποχρεωτικής παραμονής του στην Ελλάδα, παρότι δεν υφίσταται κάποιος δεσμός που να τον συνδέει με την Χώρα. Η μετεγκατάσταση σε κράτος-μέλος της ΕΕ εξομοιώνεται με την μετεγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Γίνεται δεκτή η αίτηση του καταδικασθέντος, υπηκόου Βουλγαρίας, και διατάσσεται η υφ’ όρον απόλυσή του, επιβαλλομένης της υποχρεώσεώς του: α) να διαμένει μόνιμα στην Σόφια της Βουλγαρίας και β) να εμφανίζεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Προξενείο της Ελλάδας στην ως άνω πόλη μέχρι την λήξη του χρόνου δοκιμασίας. Κατά την εισαγγελική πρόταση γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις των άρ. 105 παρ. 1 πΠΚ και 105Β παρ. 1 νΠΚ ταυτίζονται απόλυτα, με αποτέλεσμα ως προς την χορήγηση υφ’ όρον απολύσεως να μην τίθεται ζήτημα διαχρονικού δικαίου. Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψιν για την κατ’ εξαίρεσιν απόρριψη της αίτησης για χορήγηση απόλυσης υπό όρο· διάκριση της έννοιας της “διαγωγής” από την έννοια της “συμπεριφοράς”. Κατά την ως άνω κρίση δεν λαμβάνονται υπόψιν στοιχεία που αξιολογήθηκαν για την επιμέτρηση της ποινής σύμφωνα με το άρ. 79 ΠΚ. Νομική φύση και σκοπός του μέτρου της υφ’ όρον απολύσεως. – Σε ποιες επιμέρους αρχές αναλύεται η συνταγματικής περιωπής αρχή της αναλογικότητας. Η έξοδος του υφ’ όρον απολυθέντος από την Χώρα απαγορεύεται απολύτως (άρ. 2 περ. α΄ εδ. α΄ του Ν. 2475/1920). Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που έχει διατάξει την απόλυση μπορεί κατ’ εξαίρεσιν να επιτρέπει την έξοδο του καταδικασθέντος από τη χώρα, αν συντρέχει σπουδαίος ατομικός, οικογενειακός ή επαγγελματικός λόγος (περ. α΄ εδάφιο β΄ του ιδίου άρθρου). Περαιτέρω εξαίρεση θεσπίζεται για την μετεγκατάσταση του υφ’ όρον απολυθέντος σε κράτος του χώρου Σένγκεν.

Δείτε περισσότερα εδώ.