ΣτΕ 108/2017 (Ε΄ Τμήμα – Π.Ε. / Γνωμ.)

Παρατηρήσεις Δ. Βούλγαρη

Δυαδικές κυρώσεις. Επεξεργασία προεδρικού διατάγματος περί ραδιοεξοπλισμού.

Ενόψει της φύσεως των παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν την διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και την θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, όπως επίσης και του είδους και της βαρύτητας της προβλεπόμενης διοικητικής χρηματικής κύρωσης, η οποία δύναται να ανέλθει σε 60.000 ευρώ, καθίσταται σαφές ότι η κύρωση αυτή, αν και διοικητική κατά το εθνικό δίκαιο, έχει “ποινικό” χαρακτήρα υπό την έννοια του άρ. 4 παρ. 1 του 7ου ΠρωτΕΣΔΑ και του άρ. 50 ΧΘΔΕΕ, ως εκ τούτου δε η συνδυαστική θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για την ίδια πράξη είναι ικανή να οδηγήσει σε κατάλυση του κανόνα “ne bis in idem”. Η Διοίκηση καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο διαγραφής των ποινικών κυρώσεων από το υπό επεξεργασίαν προεδρικό διάταγμα, και, σε περίπτωση διατήρησή τους, να προβλέψει κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο η επιβολή διοικητικού προστίμου θα αποτελεί κώλυμα για την άσκηση ποινικής δίωξης και λόγο αναστολής ή παύσης της ήδη ασκηθείσας δίωξης για την αυτή πράξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.