ΠΠρΑθ 2769/2017

Υποχρέωση πίστης μεταξύ των μετόχων ανώνυμης εταιρείας. Εξωεταιρικές συμφωνίες.

Οι μέτοχοι δεν συνδέονται μεταξύ τους με ενοχικό δεσμό, στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσε να θεμελιωθεί υποχρέωση πίστης έναντι αλλήλων με βάση το άρθρο 288 ΑΚ. Τέτοια υποχρέωση πίστης μπορεί να συνομολογηθεί μόνο με εξωεταιρικές συμφωνίες μεταξύ των μετόχων, οι οποίες παράγουν αποτελέσματα inter partes. Ρήτρα του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας που επιβάλλει στους μετόχους υποχρέωση μη ανταγωνισμού είναι άκυρη ως αντιβαίνουσα στην κεφαλαιουχική δομή της, η δε παραβίασή της δεν θεμελιώνει ευθύνη των μετόχων ή, πολύ περισσότερο, τρίτων, μη δεσμευόμενων από το καταστατικό.

Δείτε περισσότερα εδώ.