ΠΠρΑθ 188/2018

Εκπλήρωση της παροχής με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη

Σε περίπτωση σύγκρουσης, η επιταγή της καλής πίστης υπερισχύει έναντι των συναλλακτικών ηθών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνον στο μέτρο που δεν προσκρούουν στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Οι επαναλαμβανόμενες συμβατικές μειώσεις του συμφωνηθέντος τιμήματος μεταξύ των μερών, μολονότι δεν χαρακτηρίζονται από την αναγκαία ευρύτητα και επανάληψη, ώστε να θεωρηθούν συναλλακτικά ήθη, αποτελούν παράδειγμα καλόπιστης συμπεριφοράς των συμβαλλομένων.

Δείτε περισσότερα εδώ.