ΜΠρΑθ 6479/2013

Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων

Αξίωση εύλογης και ενιαίας αμοιβής για τη ραδιοφωνική μετάδοση μουσικού ρεπερτορίου με τη χρήση υλικών φορέων που περιέχουν εγγραφή της αναμεταδιδόμενης εκτέλεσης (άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 2121/1993). Πρόβλεψη σε αμοιβολόγιο οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνδυασμού ποσοστιαίας και ελάχιστης κατ’ αποκοπήν εύλογης αμοιβής. Είναι νόμιμη η αξίωση καταβολής της ελάχιστης προβλεπόμενης αμοιβής, όταν ο υπολογισμός της ποσοστιαίας αμοιβής καταλήγει in concreto σε ποσό χαμηλότερο της πρώτης.

Δείτε περισσότερα εδώ.