ΜΠρΑθ 4244/2021

Δικαστική συμπαράσταση

Ο δικαστικός συμπαραστάτης, που αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπο του συμπαραστατουμένου, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν στην επιμέλειά του, χωρίς να απαιτείται να λαμβάνει κάθε φορά τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου (ή του Προέδρου αυτού). Το εποπτικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο μόνο με την εποπτεία της συνολικής δράσης του δικαστικού συμπαραστάτη. Το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη δύναται να παύσει με δικαστική απόφαση, ιδίως αν κριθεί ότι η συνέχιση της άσκησής του ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του συμπαραστατουμένου. Απορρίπτεται η αίτηση για προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του αιτούντος-πατέρα με τον ενήλικο γιο του, που τελεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση με συμπαραστάτρια τη μητέρα του, επειδή κρίθηκε ότι δεν συντρέχει επείγουσα ανάγκη απόκλισης από την ήδη υπάρχουσα σχετική συμφωνία, η οποία τηρείται.

Δείτε περισσότερα εδώ