ΜΠρΑθ 2771/2020

Σύμβαση ανάθεσης δημιουργίας διαφημιστικού μηνύματος

Η συμβατική μεταβίβαση περιουσιακών εξουσιών εκ μέρους του δημιουργού ή η αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσής τους αποκλείει την προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση δεν υπερβαίνει τα όρια της συμφωνηθείσας χρήσης. Ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης, η σύμβαση ανάθεσης δημιουργίας διαφημιστικού μηνύματος φέρει τον χαρακτήρα σύμβασης έργου, διεπόμενης από τα άρθρα 681 επ. ΑΚ. Παράλληλα όμως, αν η διαφήμιση συνιστά έργο που παρουσιάζει την απαιτούμενη πρωτοτυπία, θα τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δείτε περισσότερα εδώ