ΜονΠλημΑθ 101312/2017

Διακοπή της παραγραφής της αστικής αξίωσης διά της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής

Μετά την αντικατάσταση του άρ. 261 ΑΚ με το άρ. 101 παρ. 1 του Ν. 4139/2013 η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, ως άσκηση αγωγής, ανεξαρτήτως του αν έλαβε χώρα κατά την προδικασία ή στο ακροατήριο, διακόπτει την παραγραφή της αστικής αξίωσης, η οποία επανεκκινεί από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, αφού κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η έναρξη και η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας δεν εξαρτώνται από την βούληση του πολιτικώς ενάγοντος, όπως συμβαίνει στην πολιτική δίκη. Το νέο άρ. 261 ΑΚ εφαρμόζεται και επί εγκλημάτων τελεσθέντων προ της ενάρξεως ισχύος του Ν. 4139/2013 (20.3.2013), αρκεί μέχρι το χρονικό αυτό σημείο να μην είχε συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής της αστικής αξίωσης. Αν για τα εγκλήματα αυτά είχε δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής πριν από την ψήφιση του Ν. 4139/2013, η ήδη διακοπείσα παραγραφή διαρκεί μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του πολιτικώς ενάγοντος, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4139/2013 δεν συμπληρώθηκε η προθεσμία της παραγραφής.

Δείτε περισσότερα εδώ.