ΕφΝαυπλίου 331/2018 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ελ. Παπαδοπούλου

Ανήθικη δικαιοπραξία

Ανήθικη διάταξη διαθήκης. Μόνη η εγκατάσταση φιλανθρωπικού σωματείου ως κληρονόμου δεν ενέχει ανηθικότητα, εκτός αν οι περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα η κληρονομική εγκατάσταση υποδηλώνουν ότι ο διαθέτης υποκινήθηκε από ταπεινά αίτια, καθώς και ότι επιδεικνύει αδικαιολόγητη περιφρόνηση προς τα μέλη της οικογένειάς του.  Η παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε δίκες με αντικείμενο την υπέρ κοινωφελούς σκοπού καταλειφθείσα περιουσία θεωρείται αυτοτελής, με συνέπεια η ασκούμενη από αυτόν έφεση ή αναίρεση να πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των διαδίκων (με ποινή απαραδέκτου).

Δείτε περισσότερα εδώ.