ΔικΕΕ C-371/20

Παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη

Κεκαλυμμένη διαφήμιση

Το σημείο 11, πρώτο τμήμα περιόδου, του παραρτήματος I της Οδηγίας 2005/29 έχει την έννοια ότι η προώθηση προϊόντος μέσω δημοσίευσης στον Τύπο θεωρείται «πληρωμένη» από τον εμπορευόμενο, όταν ο τελευταίος παρέχει για τη δημοσίευση αντάλλαγμα έχον περιουσιακή αξία, είτε με τη μορφή της καταβολής χρηματικού ποσού είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, εφόσον υφίσταται βέβαιη σχέση μεταξύ της πραγματοποιούμενης πληρωμής και της εν λόγω δημοσίευσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.