ΔιατΕισΠλημΑθ ΕΓ 78-16/50/21Δ/16 της 11.4.2016

Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρ. 220 ΠΚ). Απόρριψη έγκλησης (άρ. 47 ΚΠΔ).

Καίτοι οι ληξιαρχικές πράξεις ονοματοδοσίας και βαπτίσεως συνήθως συνενώνονται με την ταυτόχρονη καταχώρισή τους από τον ληξίαρχο, από νομικής απόψεως είναι εντελώς ανεξάρτητες και διακριτές μεταξύ τους, καθόσον διαφέρουν τόσο οι ελάχιστοι όροι νομιμότητας όσο και ο επιδιωκόμενος με καθεμιά από αυτές σκοπός, δεδομένου ότι μέσω της ονοματοδοσίας δηλώνεται το όνομα του τέκνου, ενώ μέσω της βάπτισης το θρήσκευμα και μόνον. Απορρίπτεται η έγκληση του πατέρα ανηλίκου τέκνου κατά της πρώην συζύγου του και μητέρας του τέκνου, όπως και των συγγενών της για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και άμεση συνέργεια σε αυτήν, αντιστοίχως, επειδή η τελευταία νομίμως προέβη σε βάπτιση του τέκνου τους, έστω και εν αγνοία του συζύγου της, καθόσον για την τελετή της βαπτίσεως, από την οποία προκύπτει αποκλειστικώς και μόνο το θρήσκευμα του βαπτιζομένου, και όχι το όνομα αυτού, δεν απαιτείται η σύμπραξη αμφότερων των γονέων.